Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig fråga och påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig. Som en aktör inom försäkringsrådgivning ska vi, enligt lag, alltid agera i enlighet med kundens bästa intresse. Ett led i detta och en skyldighet vi har är att vara transparenta med hur vi beaktar hållbarhetsrisker så att du som kund kan fatta ett så välgrundat beslut som möjligt.

Här hittar du därför information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer samt hur vi integrerar hållbarhet i vår rådgivning till dig. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter samt företagsstyrning. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Med hållbarhetsfaktorer menas bland annat miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

När vi rekommenderar en finansiell lösning till dig och ger dig råd om finansiella placeringar inom en försäkring, depå eller ISK kommer vi fråga dig om dina hållbarhetspreferenser. Om du anser att det är viktigt att dina investeringar beaktar hållbarhet kommer du ha möjlighet att ge uttryck för vilken grupp (miljömässiga eller sociala hållbarhetsfaktorer) som du tycker ska prioriteras. Du kommer även kunna berätta till hur stor del du önskar att vi beaktar det i vår rådgivning i samband med att vi utför den så kallade lämplighetsbedömningen i syfte att hitta de investeringar som är lämpliga utifrån din situation och dina önskemål.  

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering i försäkrings- och finansbranschen blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning bättre, både vad gäller vårt urval av produkter och vår rådgivning till dig. Vår ambition är därför att ständigt utveckla vårt arbete med hållbarhet och kunna beakta hållbarhetsfaktorer i våra urvalsprocesser.

Vår ersättningspolicy tar inte hänsyn till huruvida val av placeringar klassas som hållbara eller inte.