Juridik och tillstånd

Real Finans och Försäkring, org. nr. 556807-3620, har tillstånd hos Finansinspektionen att bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare och är registrerat hos Bolagsverket. Bolaget är även registrerat som anknutet värdepappersombud till Alpcot AB. Vårt tillstånd innebär att vi får förmedla livförsäkringar, inklusive sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Vidare får vi motta och vidarebefordra ordrar (förmedling) samt lämna investeringsrådgivning avseende andelar i investeringsfonder.

Anknutet ombud till Alpcot AB
Real Finans och Försäkring är ett s.k. anknutet värdepappersombud till värdepappersbolaget Alpcot AB. Detta innebär att vi kan motta och vidarebefordra order samt lämna investeringsrådgivning avseende finansiella instrument (värdepapper) utöver fonder inom ramen för Alpcots värdepapperstillstånd.

Licenser
Kunskap är enormt viktigt för oss och att vara licensierad hos olika branschorgan ser vi därför som en självklarhet. Utöver dessa licenser utbildas vi kontinuerligt både internt och externt.

Alla rådgivare är licensierade hos SwedSec och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden.

Real Finans och Försäkring är anslutet till Insuresec, ett organ som skyddar konsumenter och kunder genom att licensiera försäkringsförmedlare för att du ska kunna få kompetent vägledning, kunna göra välgrundade val gällande försäkringar.


Klagomål
Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedling av försäkring eller förmedling eller investeringsrådgivning av finansiella instrument, vänligen kontakta Real Finans och Försäkring, klagomålsansvarig, Barnhusgatan 3, 111 23 Stockholm eller maila till fredrik.lanner@realff.se. Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma. Du kan läsa mer om hur du kan få hjälp med detta i dokumentet "Information om Real Finans och Försäkring AB" nedan.

Personuppgiftslagen
Real Finans och Försäkring kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR.  Vi kommer att inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande dig. Personuppgifterna kan komma att behandlas av andra bolag, främst Alpcot AB  och olika försäkringsbolag, för att vi skall kunna utföra det uppdrag vi har från dig. Har du några frågor om detta är du välkommen att kontakta vårt personuppgiftsombud som du enklast kontaktar via mail: fredrik.lanner@realff.se.

Viktiga dokument
Dataskyddspolicy
Information om Real Finans och Försäkring AB