11 maj 2017

Framtidsfullmakt

Vem tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga?

Från och med den 1 juli 2017 blev det möjligt att själv utse en sådan person. Då vi har en demografisk utveckling där allt fler blir allt äldre ökar risken att drabbas av demenssjukdomar eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att ta hand om sig själv och sin ekonomi. 

Framtidsfullmakten är en fullmakt som blir giltig vid en framtida tidpunkt då du inte längre kan överblicka följderna av ditt beslut. Det är en ny form av ställföreträdarskap för vuxna – ett alternativ till god man och förvaltare.

Hur väntas framtidsfullmakten att fungera?
– Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till god man och förvaltare och ska vara giltig när en person på grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande förhållanden är ur stånd att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Tidigare utfärdade fullmakter förlorar sin verkan vid den tidpunkt då huvudmannen varaktigt och i huvudsak är ur stånd att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Hur är den till hjälp?
– Framtidsfullmakter stärker enskildas självbestämmande genom att förbättra möjligheterna att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse.

Vem kan jag utse?
– Fullmaktshavaren kan mycket väl vara en familjemedlem. Fullmaktsgivaren kan utse flera personer, till exempel en fullmaktshavare för juridiska frågor, en annan för ekonomiska spörsmål och en tredje för frågor som rör vård.

Vad krävs för en giltig framtidsfullmakt?
– Formkrav för framtidsfullmakter kommer likna dem som idag gäller för testamenten.

När träder den i kraft?
– Det är fullmaktshavaren som med stöd av ett medicinskt underlag ska avgöra när fullmaktsgivaren har förlorat sin beslutsförmåga. Fullmaktsgivaren ska kunna villkora ikraftträdandet av en prövning i tingsrätt av hans eller hennes hälsotillstånd. Även fullmaktshavaren ska kunna få till stånd en sådan prövning när det behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras på förutsatt sätt.

Hur kontrolleras att uppdraget utförs korrekt?
– Fullmaktshavaren ska ha en lojalitets- och samrådsplikt i förhållande till fullmaktsgivaren och denna ska få utse en särskild granskare som har rätt att begära redovisning av uppdraget. Även överförmyndaren ska ha en sådan rätt och ska kunna agera om fullmaktshavaren missbrukar sitt förtroende.

Hur kan fullmakten upphöra?
– Framtidsfullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren. Om denne får god man eller förvaltare upphör framtidsfullmakten.

Tillbaka