28 augusti 2014

Strukturerade produkter – den perfekta lösningen – eller?

Strukturerade produkter betalar tillbaka ditt investerade kapital även om underliggande index eller annat tillgångsslag har sjunkit 20, 60 eller t.o.m. 100%. Vissa strukturerade produkter betalar en årlig kupong på ex. 12% trots att börsen har sjunkit. Andra strukturerade produkter ger dig en avkastning på två till tre gånger utvecklingen av underliggande tillgång och dessutom pengarna tillbaka så länge inte underliggande tillgång sjunkit mer än 40%. Dessa villkor är vanliga att finna hos strukturerade produkter. Varför ställer sig då vissa kritiska till dessa lösningar?

Real Finans och Försäkring rekommenderar bl. a. fonder och strukturerade produkter till sina kunder som ofta föredrar de villkor som just strukturerade produkter ger. En investering i en strukturerad produkt innebär just att investera i villkor och därför är det viktigt att förstå dessa villkor. Real Finans och Försäkring handplockar de placeringar vars villkor vi anser är så enkla och tydliga som möjligt vilket har visat sig ge våra kunder en bra avkastning samtidigt som vi anser att risken har varit relativt låg.

Nedan är en förklaring till de vanligaste typerna av strukturerade produkter:

Kapitalskyddad placering: Dessa kallas ofta aktieindexobligationer eller AIO:s och är den vanligaste formen av strukturerad produkt. De är baserade på en nollkupongsobligation från ett emitterande institut. Denna del skapar kapitalskyddet eftersom emittenten vid löptidens slut betalar tillbaka det investerade kapitalet. En annan del i denna struktur är warranter (långa optioner) mot det underliggande indexet, aktier eller andra tillgångar. Denna struktur möjliggör att du har en kapitalskyddad placering och dessutom får underliggande tillgångens eventuella uppgång.

Sprinter: Denna struktur består även den av obligationer och warranter. Istället för 100% kapitalskydd erhåller investeraren ett kapitalskydd på ex. -40%. Det betyder att hela det investerade kapitalet betalas tillbaka till investeraren så länge underliggande tillgång inte sjunkit mer än 40% på slutdagen. Om underliggande tillgång skulle ha sjunkit mer än den s.k. riskbarriären erhåller investeraren den verkliga utvecklingen (likt en fond). Eftersom investeraren i detta fall har gett upp en del av kapitalskyddet erhålls oftast betydligt mer än 100% av uppsidan. I många fall genererar denna struktur en deltagandegrad på mer än 150%.

Autocall: Denna struktur betalar en kupong (varje kvartal, halvår eller helår) under förutsättning att inte underliggande tillgång/ar har sjunkit under sin s.k. kupongbarriär. Detta innebär att investeraren kan få en relativt bra avkastning trots börsens nedgång. Viktigt att nämna gällande denna struktur är att det ibland kan vara svårt att förstå dess risk. Som tumregel kan man tänka på att ju högre kupong, desto högre är risken. Aktiebaserade autocaller har oftast högre risk än indexbaserade autocaller och ju fler underliggande tillgångar placeringen består av desto högre blir risken.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att strukturerade produkter erbjuder stora fördelar jämfört med t.ex. aktier och fonder. Då kan man ju fråga sig vad kritikerna ställer sig frågande till. Nedan beskrivs vad som inte alltid är tydligt med strukturerade produkter och vad som kan anses vara negativt.

Strukturerade produkter har oftast en löptid på 1-5 år. De obligationer och warranter som erbjuder de fördelaktiga villkoren i kombination med att avgifter för totala löptiden tas ut i början av placeringen gör att marknadskursen är lägre än vad värdet skulle vara vid löptidens slut. Ju närmre löptidens slut desto mer exakt speglar marknadskursen det slutliga värdet.

Optioner och warranter ger inga utdelningar och därför får inte heller investeraren i en strukturerad produkt ta del av eventuella utdelningar.

Investeraren exponeras även mot en emittentrisk. Det emitterande institutet är oftast stora banker som SEB, Handelsbanken, Morgan Stanley, BNP Paribas eller UBS. Sannolikheten att dessa emittenter inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden måste nog anses som relativt liten, men den skall ändå tas hänsyn till.

Ofta är underliggande tillgångar kopplade till en valuta-risk då många av dessa tillgångar är nominerade i USD eller EUR. Detta kan bidra både positivt eller negativt.

Avgifterna i strukturerade produkter tas ut i början av placeringens löptid och kan därför bli relativt höga om placeringen avyttras tidigt istället för att behållas till löptidens slut.

Slutsatsen är att det finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till innan man investerar i en strukturerad produkt. Real Finans och Försäkring hjälper dig att hitta rätt för att placeringen skall uppfylla just dina behov och önskemål.

Tillbaka